ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η «Μονάδα Πρασίνου» αποτελεί Οργανωμένο Πρόγραμμα Αποκατάστασης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και στηρίζει τη λειτουργία της στην αρ.πρωτ.Υ5α/1351/2000 (ΦΕΚ 877/Β΄/2000) Απόφαση Υπουργού Υγείας.Η  «Μονάδα Πρασίνου» ως Οργανωμένο Πρόγραμμα Αποκατάστασης έχει ως κύριο αντικείμενο ενεργειών της την σύνδεση της ψυχικής υγείας με το φυσικό περιβάλλον μέσω της ανάπτυξης δράσεων εργασιοθεραπείας  και  δημιουργικής απασχόλησης.

Η  «Μονάδα Πρασίνου»  έχει  λογότυπο  που  απεικονίζει, το ανθρώπινο κεφάλι, ένα κλαδί ελιάς και  το μπλε του ουρανού.

Φορέας της «Μονάδας Πρασίνου» είναι το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει την εποπτεία  της λειτουργίας  της και υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Η «Μονάδα Πρασίνου» διαθέτει Δομή Οργάνωσης στην οποία συμμετέχουν όλες οι ομάδες υλοποίησης των δραστηριοτήτων της ενώ της παρέχεται και η ανάλογη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για την  υλοποίηση των ενεργειών της οι οποίες  υποστηρίζονται από  επιστημονικό και   διοικητικό προσωπικό, με βάση τις σχετικές αποφάσεις Διοικητή.