Στελέχωση-Διάρθρωση

Η «Μονάδα Πρασίνου» στηρίζει την λειτουργία της σε πολυεπιστημονική  ομάδα και απαρτίζεται από:

Μόνιμο προσωπικό:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών Επιστημών, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος,
 • Τ.Ε. Εργοθεραπευτών,
 • ΔΕ Τεχνικών (Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα),

Επιστημονικό – part time προσωπικό:

 • ΠΕ Ψυχολόγων,
 • ΠΕ Διαιτολόγων,
 • ΠΕ Γυμναστών,
 • ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας
 • ΤΕ Εργοθεραπευτών,

Εποπτευόμενα άτομα:

 • Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι.,
 • Σπουδαστές μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Μαθητές Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης,
 • Μαθητές Ο.Α.Ε.Δ.

«Ασθενείς» στο στάδιο της επανένταξης:

Άτομα με ψυχικές διαταραχές που έχουν νοσηλευτεί κατά το παρελθόν και διαβιούν με τις οικογένειές τους ή σε Μονάδες Ψυχοκοικοινωνικής Αποκατάστασης συνολικού αριθμού τριάντα τρεις (33).