Σκοπός και Στόχοι

Η κυρίαρχη φιλοσοφία της «Μονάδας Πρασίνου» εδραιώνεται στο δίπτυχο σεβασμός στον άνθρωπο-σεβασμός στο περιβάλλον.

Σκοπός της λειτουργίας της «Μονάδας Πρασίνου» είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στον τομέα της εργασίας.

Η στοχοθεσία της «Μονάδας Πρασίνου» περιλαμβάνει:

  • Την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου (φυσικό περιβάλλον και φροντίδα αυτού).
  • Την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απέκτησαν.
  • Την υγιή ενασχόληση και επικοινωνία τους με άλλα άτομα και με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους.
  • Την εγκαθίδρυση και προαγωγή της ταυτότητάς τους, ως εργαζόμενους.
  • Την κινητοποίηση και κοινωνικοποίησή τους, γενικότερα.
  • Την απεξάρτησή των «ασθενών» από τον χώρο του Ψ.Ν.Θ., εφ’ όσον δε χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας που τους προσφέρει και την εξοικείωσή τους με την κοινότητα.
  • Την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και κατ’ επέκταση τον έλεγχο των υποτροπών.
  • Τη μείωση του κόστους νοσηλείας (έγκαιρη αναγνώριση υποτροπών = μειωμένος χρόνος νοσηλείας = γρηγορότερη επιστροφή στην εργασία = αποκατάσταση).
  • Τη δημιουργία ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την αυξημένη δυνατότητα για προώθηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
  • Τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.