Προγράμματα Αποκατάστασης

Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα ή ακόμη και η μερική απασχόλησή τους (part time) στην ελεύθερη αγορά εργασίας, αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς το “στίγμα” της ψυχικής νόσου συνεχίζει να υφίσταται ως κοινωνικός παράγοντας περιθωριοποίησης και απομόνωσης των συγκεκριμένων ατόμων.

Παράλληλα, η δεδομένη μειωμένη δυνατότητα απόκτησης τυπικών προσόντων αλλά και η περιορισμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων ως απόρροια των χρόνιων ψυχικών νοσημάτων (υποτροπές, μειωμένη λειτουργικότητα , κοινωνική απομόνωση κ.α.), μειώνουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά εργασίας αλλά και την αποδοχή των ψυχικά πασχόντων στις ήδη δομημένες κοινωνικά και εργασιακά σχέσεις της ελεύθερης αγοράς.

Παρ’ όλα αυτά μελέτες αναδεικνύουν τα τεράστια οφέλη στην ποιότητα ζωής των ψυχικά πασχόντων από την ανάληψη εργασίας ή ακόμη και την εργασιακή απασχόληση.

Απάντηση στις δυσχερείς αυτές συνθήκες αποτελούν τα οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης που αποσκοπούν στη δημιουργία αλλά και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης – εργασίας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, που διαβιούν στην κοινότητα, σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Ψ.Ν.Θ. (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα) αλλά συνεχίζουν να παρακολουθούνται θεραπευτικά από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Απώτερος στόχος των προγραμμάτων είναι η προώθηση των ψυχικά πασχόντων στην αγορά εργασίας.

Υπό το πρίσμα αυτό στη Μονάδα Πρασίνου λειτουργεί ένα οργανωμένο θεραπευτικό- επανενταξιακό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 33 ψυχικά πάσχοντες. Τα άτομα αυτά απασχολούνται εργασιακά σε δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η Μονάδα Πρασίνου, με υπηρεσίες συναφείς προς τη λειτουργία της οι οποίες παρέχονται τόσο στο Ψ.Ν.Θ όσο και στις εξωνοσοκομειακές δομές του (Ξενώνες, Οικοτροφεία, κ.λ.π).

Κάθε μέλος του οργανωμένου προγράμματος της Μονάδας Πρασίνου εκπαιδεύεται ώστε να συμμετέχει σταδιακά και εκ περιτροπής σε όλες τις εργασίες ανά τμήμα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία ανιχνεύεται και η δυνατότητα της “επιλογής” και της “ικανοποίησης” του κάθε συμμετέχοντος ώστε η εργασία να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στις επιθυμίες και ανάγκες του ατόμου.

Σημαντικό μέλημα για τη Μονάδα Πρασίνου αποτελεί η ανάπτυξη και διατήρηση ενός θεραπευτικού περιβάλλοντος που να ενισχύει τη δημιουργικότητα των ατόμων, με την υπεύθυνη και εκούσια απασχόληση μέσα από την απόκτηση ομαδικού πνεύματος εργασίας και την ανάπτυξη κοινωνικών, ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων. .

Τέλος, παράγοντα επιτυχίας αποτελούν τα στοιχεία που ανακύπτουν από την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση της πορείας των απασχολούμενων, τα οποία αξιοποιούνται ώστε αφενός μεν να εντοπιστούν και κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν τυχόν αρνητικοί παράγοντες επίδρασης και αφετέρου να ενισχυθούν οι θετικές παρεμβάσεις που επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Πρασίνου, επιχείρησε την δημιουργία ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας των προγραμμάτων, ώστε να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτά και η τυχόν εθελοντική διάθεση συμμετοχής των απασχολούμενων στην ολοκλήρωση διαφόρων οργανωμένων εργασιών που αναλαμβάνει έναντι φορέων και σχετίζονται με τις προαναφερόμενες δράσεις της.

Την θετική αποτελεσματικότητα των οργανωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης της Μονάδας Πρασίνου ανέδειξε και η διάθεση της Διοίκησης του Ψ.Ν.Θ., η οποία ενέκρινε τον προϋπολογισμό της συνέχισης της λειτουργίας τους.