ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της «Μονάδας Πρασίνου» έγκειται στην  διαχείριση, προστασία & ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση αυτού, έχει αναπτύξει τομείς δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν και να ωφελήσουν «ασθενείς» που βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξής τους, χρήστες-εξαρτημένους και γενικότερα ψυχικά πάσχοντες μέσω της προβολής του έργου τους.

Οι Ομάδες που έχει αναπτύξει στους αντίστοιχους τομείς που δραστηριοποιείται είναι:

i) Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και  Γραμματειακής υποστήριξης: αποτελείται από μόνιμο και επιστημονικό – part time προσωπικό και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της καθώς και για την λήψη μέτρων για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αλλά και της επίλυση τυχόν κρίσεων.

ii) Ομάδες  Διαχείρισης   Προστασίας & Ανάπτυξης Εξωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου, των δομών του και συνεργαζόμενων φορέων:

  • καθαριότητας εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου
  • αποψίλωσης, κλαδέματος, καθαρισμού και φροντίδας περιβάλλοντος χώρου
  • δημιουργίας και αξιοποίησης χώρων πρασίνου

iii) Ομάδες προϊόντων:

  • καλλιέργειας ελαιοδένδρων, παρασκευής ελιάς (Στράβηλος) και παραγωγής ελαιόλαδου (Ελαιωτήρ)
  • Σάλτσας ντομάτας  (Περσοπολτίον)
  • Γλυκό κουταλιού (Κυδάλημον)
  • Ηδύποτου  (Ρόια)
  • Φυλλοχώματος (Compost)

 iv) Ομάδες  ανακύκλωσης:

  • οργανικών υπολειμμάτων (compost)
  • χαρτιού,πλαστικού κ.ά.

v) Ομάδα συντήρησης και επισκευών των μηχανημάτων – εργαλείων: η επιτυχής διεκπεραίωση των ενεργειών που αναλαμβάνει η «Μονάδα Πρασίνου» έγκειται στην διάθεση και χρήση του εξοπλισμού που αυτή διαθέτει όπως: φορτηγά αυτοκίνητα, Γεωργικοί Ελκυστήρες, μικρό φορτωτή (ΜΕ), ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χορτοκοπτικές μηχανές, κουρευτικές μηχανές, εργαλεία κ.ά.