Μονάδα Πρασίνου

Η Μονάδα Πρασίνου αποτελεί ένα οργανωμένο επανενταξιακό πρόγραμμα του Ψ.Ν.Θ. που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000, με σκοπό την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου μας και την διατήρησή του ως πνεύμονα πρασίνου στον οικιστικό χώρο της περιοχής που εδρεύουμε. Στην πορεία της λειτουργίας της, ανάγκες και διαπιστώσεις οδήγησαν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων δραστηριοτήτων μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης δομημένων και οργανωμένων προγραμμάτων δράσης του Υπουργείου Υγείας, τα οποία αποδεδειγμένα συνέβαλλαν στην κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων που συμμετείχαν σ’ αυτά.

Κεντρικό άξονα στην λειτουργία της Μονάδας Πρασίνου αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η προώθηση των επανενταξιακών ασθενών μας στην αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει καθοριστικά η διαχρονική στήριξη της Διοίκησης του Ψ.Ν.Θ. αλλά και η ενεργός συμμετοχή δημόσιων & ιδιωτικών φορέων, Συλλόγων και ιδιωτών που διευρύνεται συνεχώς.